Volgende stap voor Windmolen Plantion

14 april 2020

In februari 2018 stuurden wij – de bedrijven Plantion en Pure Energie – een brief naar veel adressen in de omgeving over ons plan voor een windmolen op het terrein van Plantion in Ede. Het duurde langer dan wij begin 2018 dachten, maar recent hebben we een volgende stap kunnen zetten voor mogelijke realisatie van deze windmolen. Daar hebben we de wijde omgeving recent over geïnformeerd via een nieuwe brief en door deze website in te richten. De inhoud van de brief die we naar de wijde omgeving hebben gestuurd, staat ook in dit nieuwsbericht.

Het plan

Ons plan is om een windmolen te plaatsen op het terrein van Plantion aan de Wellensiekstraat in Ede, op bedrijventerrein BT A12. De beoogde windmolen komt daarmee in de buurt van de twee bestaande windmolens.
Uit de eerste onderzoeken lijkt het mogelijk om een windmolen te realiseren met een ashoogte van maximaal 135 meter en een rotordiameter van maximaal 136 meter. Nader onderzoek zal uitwijzen hoe groot de windmolen exact wordt, maar de windmolen krijgt zeer waarschijnlijk dergelijke afmetingen. Daarmee wordt deze groter dan de twee bestaande windmolens. Deze hebben een ashoogte van 99,5 meter en een rotordiameter van 101 meter.

Dat betekent dat de nieuwe windmolen veel meer elektriciteit opwekt. Als de wieken twee keer zo lang worden, wekt een windmolen vier keer zoveel op. De verwachte opbrengst van een windmolen van dit formaat is circa 12 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar. Dat is evenveel als de twee bestaande windmolens samen opwekken en evenveel als gemiddeld 4.000 huishoudens per jaar gebruiken.

Wie zijn de initiatiefnemers?

Plantion en Pure Energie zijn samen de initiatiefnemers van deze nieuwe windmolen.

Plantion is een marktplaats voor bloemisten en hoveniers (www.plantion.nl). Het bedrijf verkoopt niet alleen groene producten, maar heeft ook een groene bedrijfsvisie. Plantion streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering en heeft daarom onder andere een energiezuinig gebouw, aan de Wellensiekstraat in Ede. In 2016 zijn 18.500 zonnepalen op de daken van Plantion geplaatst. Dit is voldoende om 40 procent van het totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik van Plantion op te wekken.

Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf (www.pure-energie.nl). Al 25 jaar werkt het bedrijf aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en zonneparken te realiseren. Iedereen, zowel particulier als bedrijf, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen door klant te worden. Pure Energie heeft kennis van alle facetten: van locatieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces tot bouw en beheer van de windmolens en het leveren van de groene stroom. Pure Energie is ook de exploitant van de twee bestaande windmolens in Ede.

Waarom een windmolen erbij?

Plantion wil graag het eigen elektriciteitsverbruik verder verduurzamen. Het liefst doet Plantion dat met een direct aanwijsbare methode zodat het bedrijf ook uitstraalt wat haar duurzaamheidsvisie is. Zo is het idee ontstaan voor een windmolen op het eigen terrein. Omdat Plantion de windmolen niet zelfstandig wil ontwikkelen en exploiteren, is samenwerking gezocht met Pure Energie. Pure Energie neemt nu het voortouw in het maken van een plan en de realisatie van de windmolen.

Windmolens zijn nodig om genoeg duurzame energie op te wekken. Zo is het de ambitie van de gemeente Ede om in 2050 energieneutraal te zijn. Er wordt dan evenveel energie duurzaam opgewekt als er wordt gebruikt in Ede. Dit is een grote opgave. Het energieverbruik in de gemeente moet fors omlaag, er zijn veel zonnepanelen op daken en zonnevelden nodig én extra windmolens. Alleen door alle duurzame technieken in te zetten, is deze ambitie haalbaar.

De gemeente heeft als doel dat in 2022 20 procent van de energie in Ede duurzaam wordt opgewekt. Daarom wil de gemeente dat er in 2022 onder andere 100.000 zonnepanelen op daken zijn bijgekomen, dat er 50 hectare zonnevelden zijn geplaatst, er een plan ligt voor twee nieuwe windmolens en dat twee nieuwe windmolens zijn gebouwd.

De gemeente heeft voorkeur voor windmolens langs de snelwegen A12 en A 30 nabij de bestaande windmolens. Dit is ook vastgelegd in de 'wind- en zonnewijzer' van de gemeente waarin spelregels voor het ontwikkelen van wind- en zonprojecten zijn benoemd. Klik hier voor meer informatie. Ook in het concept-bod van de Regionale Energiestrategie Foodvalley waar Ede aan deelneemt staat deze voorkeur aangegeven. 

Wat is de stand van zaken?

In januari 2018 dienden wij een principeverzoek in bij de gemeente Ede. Hiermee vroegen we of de gemeente in principe kan instemmen met het idee voor een windmolen op deze locatie. Sindsdien is er enkele keren overleg geweest met de gemeente. Begin maart 2020 kregen wij een brief waarin de gemeente uitspreekt mee te kunnen werken aan ons initiatief. Deze principe-uitspraak gaat over het plan op hoofdlijnen. Er moet nu nog veel worden onderzocht en het plan moet gedetailleerd worden uitgewerkt. Het is dus nog niet definitief zeker dat de windmolen er daadwerkelijk komt.

Hoe gaat het nu verder?

Wij werken nu het plan gedetailleerd uit. Er wordt bijvoorbeeld nauwkeurig onderzocht of de windmolen kan voldoen aan de geluidsnormen die onder andere omwonenden beschermen tegen onaanvaardbare hinder. Uit een eerste haalbaarheidsscan lijkt de nieuwe windmolen goed te kunnen voldoen aan de geluidsnorm, maar dat gaan we gedetailleerd onderzoeken. Ook het effect op naburige bedrijven wordt onderzocht, met bijvoorbeeld ook oog voor externe veiligheid.

Om de windmolen te kunnen bouwen, is er een bestemmingsplanwijziging nodig en een omgevingsvergunning. Wij bereiden nu alles inhoudelijk voor om deze bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning bij de gemeente te kunnen aanvragen. Onze ambitie is om deze aanvraag binnen een half jaar te doen.

Overigens zal de nieuwe windmolen niet meer geluid maken dan de bestaande windmolens. Moderne windmolens zijn groter, maar maken ook evenveel geluid als of soms zelfs minder dan oudere, kleinere windmolens. De innovatie op dat gebied gaat nog steeds door. Ook de hoeveelheid slagschaduw die een grotere windmolen mag veroorzaken op woningen van derden is niet meer dan van kleinere windmolens: maximaal zes uur per jaar op een woning.

Hoe blijf ik op de hoogte en kan ik contact opnemen met de initiatiefnemers?

Via deze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. U krijgt dan voortaan per e-mail berichten over de stand van zaken en andere informatie. Zo melden we het via deze nieuwsbrief onder andere als het gedetailleerde plan klaar is en waar u dat kunt lezen. Deze nieuwsbrief wordt ons belangrijkste communicatiemiddel, dus we adviseren u dat u zich hiervoor aanmeldt.
Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@windmolenplantion.nl of door te bellen met Matthijs Oppenhuizen, omgevingsmanager bij Pure Energie, op 06 - 57870755.

Hoe kan ik (financieel) participeren?

Onderdeel van het plan voor deze windmolen is dat de omgeving er (financieel) in kan participeren. Dat kan op de volgende manieren:

  1. We stellen voor een omgevingsraad in te richten waaraan omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de omgeving deelnemen. Samen met de deelnemers kunnen we het plan bespreken. Daarbij kan de omgeving ons ook advies geven, bijvoorbeeld hoe we goed kunnen communiceren over het plan.

  2. Een energiecoöperatie kan mede-eigenaar worden van de windmolen. Inwoners en bedrijven kunnen lid worden van deze coöperatie, er zo in mee-investeren en worden daardoor samen eigenaar van een deel van de windmolen. Hoe dit precies wordt vormgegeven, moet nog worden uitgewerkt. De omgeving kan tot maximaal 50 procent van de windmolen in eigendom krijgen, maar moet hiervoor dan wel mee-investeren.

  3. We zijn voornemens een omgevingsfonds in te richten. Dat bestaat uit een bijdrage uit de opbrengsten van de windmolen. Die bijdrage is 0,50 euro per opgewekte MWh (megawattuur) voor een periode van 15 jaar lang. Ter indicatie: als de windmolen in een jaar 12 miljoen kWh opwekt, gaat er dat jaar 6.000 euro naar het omgevingsfonds. Waar dit omgevingsfonds voor wordt gebruikt, bepaalt in grote mate de omgeving zelf. Ook dit moet nog nader worden uitgewerkt. Dat kan bijvoorbeeld via de omgevingsraad.

Mocht u hierover vragen, suggesties of opmerkingen hebben of interesse hebben in financiële participatie of deelname aan de omgevingsraad, dan horen we dat graag. U kunt contact met ons opnemen hierover via info@windmolenplantion.nl of door te bellen met Matthijs Oppenhuizen van Pure Energie op 06 – 57870755.